Badania wody

 Na podstawie ostatnich badań woda na naszym basenie spełnia wymagania określone w  rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań , jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach / Dz.U.poz.2016 /