Badania wody

 Na podstawie ostatnich badań woda na naszym basenie spełnia wymagania określone w obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach/ Dz. U. 2022 , poz. 1230/