Regulamin Basenu

 • 1. Pływalnia jest obiektem Punktu Rekreacji hotelu MERCURE Gdynia w Gdyni przy ul. Armii Krajowej 22. Wymiary niecki basenu : długość 25 m, szerokość 12,5 m, głębokość od1,2 do 2,0 m.
 • 2. Pływalnia czynna jest :
  • poniedziałek - piątek -w godz. 8.00 do 21.00
  • sobota, niedziela - w godz. 9.00 do 21.00
 • 3. Z pływalni można korzystać:
  • - grupowo – osoby biorące udział w zajęciach prowadzonych przez uprawnionego instruktora
  • - indywidualnie :
   • - dorośli umiejący pływać
   • - dzieci od 3 lat ,
   • - dzieci do 7 lat tylko pod opieką osoby dorosłej w wodzie,
   • - dzieci do 12 lat za okazaniem leg. szkolnej pod opieka osoby dorosłej
   • - lub po okazaniu karty pływackiej,
   • - goście hotelowi – bezpłatnie , poza kolejnością.
 • 4. Wstęp na obiekt mają osoby posiadające kartę pobytu hotelu, bilet jednorazowy, karnet wstępu lub podpisaną umowę współpracy z Punktem Rekreacji.
 • 5. Zakup biletu lub karnetu jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu pływalni Punktu Rekreacji.
 • 6. Uczestnicy zajęć zorganizowanych oraz goście hotelowi mają pierwszeństwo wejścia.
 • 7. Personel Punktu Rekreacji wpuszczając gościa na obiekt ma prawo zażądać zastawu /dokument, kaucja / za kluczyk do szafki na garderobę. Zagubienie kluczyka wiąże się z opłatą za wymianę zamka w wysokości 30 zł.
 • 8. Uczestnicy zajęć zorganizowanych wchodzą do szatni 15 min. przed rozpoczęciem zajęć i opuszczają szatnie najpóźniej 15 min. po zakończeniu zajęć.
 • 9. Uczestnicy zajęć zorganizowanych wchodzą do wody jednocześnie pod opieką instruktora, który ma obowiązek sprawdzić stan liczbowy grupy oraz higienę osobistą i stan zdrowia uczestników zajęć. Maksymalna ilość uczestników zajęć przypadających na jednego instruktora wynosi 15 osob. Maksymalnie 8 osób na torze.
 • 10. Ratownik pełniący dyżur wspólnie z instruktorem sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem uczestników zajęć.
 • 11. Organizator zajęć odpowiada za zachowanie się uczestników na obiekcie, przestrzeganie regulaminu i stosowanie do zaleceń ratownika i personelu obiektu. Po zakończeniu pracy prowadzący zajęcia porządkują i dezynfekują sprzęt pływacki użyty w czasie zajęć.
 • 12. Kierownik pływalni może kontrolować zajęcia i w razie uchybień nakazać ich poprawienie lub rozwiązać umowę współpracy.
 • 13. Na pływalni obowiązuje :
  • - noszenie czystego stroju kąpielowego w dowolnym kolorze,
  • - dokładne umycie całego ciała mydłem przed wejściem do wody,
  • - poruszanie się po szatni, natryskach i pływalni w klapkach .
  • - przejście przez brodzik dezynfekujący stopy,
  • - dezynfekcja sprzętu przyniesionego na obiekt .
 • 14. Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku , czystości, spokoju i ciszy oraz podporządkowanie się nakazom ratownika.
 • 15. Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu i bezpieczeństwem pływających sprawuje ratownik
 • 16. Akcją ratowniczą i ewakuacyjną na pływalni kieruje dyżurny ratownik
 • 17. Ratownikami są osoby noszące białe lub czerwone koszulki z napisem „ RATOWNIK „
 • 18. Korzystania z basenu zabrania się osobom :
  • - w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych używek,
  • - nie korzystającym z prysznica przy użyciu mydła,
  • - ze zmianami skórnymi,
  • - z plastrami i bandażami,
  • - dotkniętym chorobami zakaźnymi , skórnymi, układu krążenia i układu oddechowego,
  • - cierpiącym na zaburzenia równowagi i uczulonym na środki dezynfekcyjne w tym na podchloryn sodu.
 • 19. Osoby znajdujące się w złym stanie zdrowia lub w ciąży powinny korzystać z basenu ze szczególną ostrożnością , stosownie do ich stanu zdrowia i powiadomić ratownika przed wejściem do wody o stanie swojego zdrowia. Punkt Rekreacji nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdrowotne spowodowane korzystaniem z basenu przez te osoby.
 • 20. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz pogorszenia samopoczucia należy zgłaszać niezwłocznie do ratownika.
 • 21. Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających. W szczególności nie wolno :
  • - pozostawiać dzieci do 12 lat bez opieki,
  • - skakać do wody bez zgody ratownika,
  • - biegać , hałasować,
  • - palić papierosów, spożywać alkoholu,
  • - naruszać porządku publicznego, niszczyć wyposażenie obiektu,
  • - zanieczyszczać pomieszczeń obiektu oraz wody,
  • - żuć gumy na terenie hali basenowej lub podczas pływania,
  • - używać sprzętu ratowniczego niezgodnie z przeznaczeniem,
  • - używać opakowań szklanych,
  • - nosić biżuterii w wodzie
  • - przebywać w obuwiu zewnętrznym w szatni, toalecie, pod prysznicami i na terenie hali basenowej,
  • - wprowadzać zwierząt.
 • 22. Osoby niszczące sprzęt Punktu Rekreacji , zanieczyszczające obiekt, a w szczególności wodę, poniosą odpowiedzialność materialną / zgodnie z art.415 k.c. /. Za szkody spowodowane przez nieletnich odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
 • 23. Za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni oraz w szafkach na garderobę ,a nie oddane na przechowanie do depozytu w recepcji Punktu Rekreacji , właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności.
 • 24. Wszystkie osoby korzystające z pływalni zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz poleceń ratownika.
 • 25. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usuwane z pływalni bez zwrotu uiszczonej wcześniej opłaty. Jednocześnie sprawa będzie kierowana na drogę postępowania o wykroczenie.
 • 26. Za zdarzenia i wypadki spowodowane nie przestrzeganiem niniejszego regulaminu Punkt Rekreacji nie ponosi odpowiedzialności.
 • 27. Skargi i wnioski należy zgłaszać kierownikowi obiektu.

Regulamin Zatwierdził Kierownik Punktu Rekreacji